fbpx
CASE

Institutt for Samfunnsforskning

bransch

Forskning

PUBLIKATIONER

13 valböcker

PLATS

Norge

Infomedia belyste mediernas roll under den norska valrörelsen 2021

Om Institutt for Samfunnsforskning​

Undersökning av mediernas inflytande

Institutt for Samfunnsforskning eller ISF (Institutet för socialforskning) är ett oberoende organ i Norge som leder ett antal forskningsprojekt, däribland det norska valforskningsprogrammet. Syftet med projektet, som har pågått sedan 1957, är att analysera val, valresultat, väljarbeteende och väljarattityder över tid.

Under 2021 analyserades mediernas inflytande på stortingsvalet. Infomedia bidrog till forskningen genom att samla in och analysera mediedata som kunde kopplas till väljarundersökningar och valresultat. Informationen användes för att kartlägga mediernas agenda under valrörelsen och i vilken utsträckning den agendan speglade de frågor som väljarna ansåg vara viktigast.

Resultatet av forskningen publiceras efter varje stortingsval i en valbok med allmänheten som tilltänkt målgrupp. I augusti 2023 lanserades boken ”Politik i oroliga tider – en studie av 2021 års stortingsval”. Den innehåller ett kapitel om agendor och ägarskap av frågor som bland annat baseras på våra mediedata.

ISF:s utmaning

Institutt for samfunnsforskning (ISF) leder det norska valforskningsprogrammet. Programmet undersöker bland annat mediernas agenda under en valrörelse. För att genomföra sitt uppdrag behöver ISF medieanalyser.

Nya tider kräver nya metoder

Mediernas roll i samhället har förändrats över tid. I vilken utsträckning speglar mediernas agenda väljarna numera? ISF undersöker eventuella samband mellan mediernas agenda och väljarnas beteende och attityder under valrörelsen. Genom att kombinera data från t.ex. enkätundersökningar med analyser av mediedata från Infomedia, får ISF ett både nyanserat och gediget underlag för sina valundersökningar.

Granskning av mediernas agenda

Politiska partier har olika hög trovärdighet inom olika områden, och hur viktiga väljarna anser att dessa områden är skiftar också. ISF ville undersöka om de frågor som dominerade medierna – och omnämnanden av partierna och politikerna i diskussioner om dessa frågor – återspeglades av väljarna. För att göra detta behövde de mediedata om en mängd frågor, geografiska områden och vid olika tidpunkter.

Att förstå väljarnas agenda

ISF har länge studerat de politiska frågor som väljarna bryr sig om och själva uppger är viktigast för deras röstbeteende. Vissa frågor är konstant relevanta, medan andra minskar i relevans över tid. ISF använder mediedata för att se denna information i relation till mediernas rapportering av de olika frågorna. Det hjälper dem att få en större förståelse för mediernas inflytande på väljarna.

MedieANALYS

Infomedias lösning

Infomedia identifierade de mest omnämnda frågorna under valkampanjen 2021 genom att analysera stora mängder mediedata. ISF fick tillförlitligt och jämförbart dataunderlag för sin forskning om valet.

Kartläggning av agendan under valrörelsen

Infomedia identifierade de mest omnämnda frågorna i nationella medier under valrörelsen 2021 genom att analysera stora mängder mediedata.

Över tid och med hög kvalitet

Med mediadata från Infomedia fick ISF en jämförelsegrund, vilket var av stor vikt för forskningsprojektet.

Datainnsamling av høy kvalitet

ISF ställer höga krav på kvaliteten i datainsamlingen. Infomedias mediedata gav dem dataunderlag som både var tillförlitligt och jämförbart. 

Kartläggning av agendan i valrörelsen

Infomedia har identifierat och dokumenterat de mest omnämnda frågorna i nationella medier under den norska valrörelsen 2021. Vi har kartlagt mediernas agenda under den aktuella tidsperioden, samt vilka partier och politiker som nämndes mest i samband med de olika frågorna.

Genom att analysera stora mängder mediedata har vi undersökt vilka politiska frågor och partier som fick mest uppmärksamhet i olika nyhetskällor och geografiska områden under valrörelsen. Genom att granska och tolka medieanalysen, opinionsundersökningar och valresultaten, kunde ISF undersöka sambandet mellan mediernas och väljarnas agendor.

Mediedata över tid

Utöver att analysera norska mediers bevakning av politiska frågor under en sexveckorsperiod bestående av över 8 000 artiklar från 14 nyhetskällor, inhämtade Infomedia motsvarande mediedata från valrörelsen 2017.

Dessa mediedata över tid gav ISF en gedigen grund för jämförelse, vilket var nödvändigt för forskningen. Rapporten användes till valboken 2021 men kommer även att vara relevant för framtida forskning och kommande val.

Dataunderlag av hög kvalitet

Valforskningsprojektet har pågått under många år, vilket ställer höga krav på kvalitet och kontinuitet i datainsamling och analyser. Med hjälp av textdata från Infomedia har ISF genomfört analyser enligt LDA-modellen, som är en erkänd forskningsmetod för tematisk modellering.

Den kvantitativa analysen gav ISF en fullständig översikt över de politiska frågor som lyfts i omnämnandena och vilka parter eller personer som omnämnandena var kopplade till, samt en kvantifiering av utvecklingen från 2017. Som den enda aktören på marknaden med denna expertis, levererade Infomedia tillförlitliga och jämförbara data till ISF:s forskning.

Resultat

Genom att analysera stora mängder mediedata från Infomedia har ISF kastat nytt ljus över mediernas påverkan under valrörelsen 2021.

Djupgående analys av tematiken i medierna

Infomedia samlade in och analyserade politiska frågor i mediebevakningen under valrörelsen 2021 i alla relevanta redaktionella medier i Norge. Med hjälp av stora mängder mediedata kunde ISF dokumentera vilka politiska frågor som fick mest medieutrymme i olika delar av landet, och vilka partier, politiker och talespersoner som tog ägarskap över dessa frågor och uppnådde mest synlighet i pressen.

Större underlag och nya forskningsresultat

ISF ville komplettera sin studie av 2021 års allmänna val med mediedata och analyser. Infomedia samlade in och analyserade data om riksmediernas bevakning av politiska frågor under valrörelsen. Genom att kombinera medieanalyserna med data från undersökningar och valresultat kunde ISF kasta nytt ljus över mediernas inflytande på väljarna.

Dataunderlag för publicering: Valboken 2021

Efter varje stortingsval i Norge publicerar ISF en valbok med allmänheten som målgrupp, som analyserar valresultatet och väljarbeteendet. Valboken 2021 innehåller ett nytt kapitel om agendor och ägarskap, där ISF använder mediedata från Infomedia för att analysera vilka politiska frågor som fick mest uppmärksamhet och vilka partier och politiker som tog ägarskap över frågorna genom att vara synliga i medierna.

Vill du veta mer om Infomedias analyser av medieomnämnanden?

Läs mer om våra tjänster

Människor, omfattande data och avancerad teknik är ingredienserna i våra lösningar. Vi erbjuder allt som behövs för att navigera i ett snårigt medielandskap. Lokalt, regionalt och globalt.

Kontakta oss

Kontakta oss och för att höra mer om hur vår mediebevakning, medieanalyser och andra digitala verktyg kan stärka din verksamhet eller organisation.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inspiration om spännande webinars, whitepapers och intressanta case. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt