fbpx

3 sätt att få insikter om Share of Voice i media

För företag och organisationer som aktivt arbetar med PR, kommunikation och digital marknadsföring, gäller det att få så mycket utrymme i media som möjligt. Det är här begreppet Share of Voice kommer in i bilden. Är du en av dem som mäter Share of Voice regelbundet? Då sitter du potentiellt på en guldgruva. En ökad Share of Voice leder nämligen till ökade marknadsandelar. I detta blogginlägg ger jag dig tre exempel på hur du kan använda insikterna från er Share of Voice på bästa sätt.

Nyckeln till en stark marknadsposition finns ofta att hämta i företagets eller organisationens Share of Voice eftersom era marknadsandelar är direkt påverkade av hur mycket plats ni tar upp i redaktionella och sociala medier. Dessutom har ofta de varumärken och produkter med störst Share of Voice de bästa omdömena, de mest lojala kunderna och de största marknadsandelarna.

Er Share of Voice är med andra ord en viktig väg till en större bit av kakan.

Om du ska arbeta aktivt med er Share of Voice, så behöver du även fördjupade insikter. Med detta menas data som berättar vart det finns möjligheter att dra nytta av och hur er postion i medielandskapet ser ut. Ni behöver även KPI:er (Key Performance Indicators) som indikerar ifall ni är på väg i rätt riktning eller ej.

Många företag och organisationer mäter sin Share of Voice ofta, eller med jämna mellanrum. Men det är även många som inte har helt koll på hur värdefulla insikterna faktiskt är. Om man samlar in rätt data och mäter rätt KPI:er, kan man komma riktigt långt.

I detta blogginlägg får du tre exempel på hur din organisation kan använda insikterna från datan om er Share of Voice ännu bättre. Vi kommer titta närmare på de berömda KPI:erna, och se till att du ställa rätt frågor och samla in relevant data.

Ställ de rätta frågorna

När du analysera er Share of Voice i medierna, bör du vara medveten om vilka frågor analysen faktiskt ger svar på. Har du tänkt igenom vad den data du får ut kan användas till, eller kan du ställa fler frågor som gör att du får ännu mer insikt?

Om det är första gången som du ska mäta Share of Voice i medierna, kommer siffrorna du tar fram bli din nollpunktsmätning. Om du vill ta det ett steg längre, kan du jämföra din nollpunktsmätning med en som är baserad på er bransch. På så sätt får du en komplett överblick över hur er Share of Voice står sig jämfört med era konkurrenters.

Utöver antalet omnämnanden, är du kanske även intresserad av att veta vilka medier ni bör fokusera på. Med andra ord, spenderar ni er tid och era resurser på rätt kanaler?

Om er Share of Voice mäts i samband med en konkurrentanalys, så är du antagligen nyfiken på att veta hur mycket plats ni tar upp i medierna jämfört med era konkurrenter, eller vem som är dominant på er marknad. Men har du funderat över vad konkurrenterna gör som fungerar så bra?

Om din avsikt är att använda insikterna för att positionera företaget eller organisationen bättre, så finns det anledning att undersöka vilka positioner som konkurrenterna redan intagit på marknaden, samt vilka positioner som fortfarande är lediga och därmed utgör möjligheter för er. Du bör också titta närmare på huruvida du fokuserar på rätt budskap, hur mediernas agenda påverkar ert varumärke, och om det finns några influencers eller samarbetespartners på marknaden som passar väl med ert budskap och er målgrupp.

Välj rätt KPI:er

När du har beslutat dig för vilka frågor du vill ha svar på (vilket antagligen också betyder att du vet vad du vill uppnå) så kan du börja arbeta med era KPI:er. 

Låt mig exemplifiera detta genom ett case från livsmedelsindustrin. Jag kommer gå igenom tre konkreta exempel på vad en analys av Share of Voice kan ge svar på, och hur insikterna kan användas till att stärka upp arbetet med kommunikation samt verksamheten i stort. Caset är inspirerat av verkliga företag med verkliga utmaningar.

Case från livsmedelsindustrin

I detta case ser vi närmare på en stor och väletablerad aktör inom livsmedelsindustrin. Du får här tre exempel på hur man kan använda insikterna från en Share of Voice-analys till att förbättra kommunikationsinsatsen.

1. Ta en ledig plats

I en konkurrensdriven marknad ville företaget särskilja sig från sina konkurrenter och tydliggöra sin position på marknaden. De hade många idéer om vad de ville göra, men inte tillräckligt med data för att välja rätt riktning. Därför valde de att genomföra en Share of Voice-analys. De kom fram till (föga förvånande) att branschen låg långt efter när det kom till hållbarhetskommunikation. Det fanns inte någon aktör på marknaden som var känd som ”den hållbara aktören”. Eftersom det var ett populärt tema ansåg företaget att det fanns goda möjligheter att vinna marknadsandelar genom att satsa på den positionen.

Företaget började med att planera sina satsningar och kampanjer för att ge sig själva en grönare profil. Samtidigt började företaget mäta hur ofta de blev omnämnda i samband med hållbarhet.

Mål: Inta en position som marknadens hållbara aktör.

KPI: Antal omnämnanden av företaget med koppling till hållbarhet och andra relaterade teman.

Vanligt förekommande teman i omnämnandena av sex konkurrerande aktörer i dagligvarubranschen under de senaste fem åren. Analysen visar att samtliga aktörer ofta omnämns i samband med priser, men sällan i samband med hållbarhet.

2. Hitta rätt samarbetspartners och influencers

Eftersom företaget var en väletablerad aktör använde de redan digitala kampanjer och andra kommunikationssatsningar för att nå ut med sitt budskap, och hade god förståelse för detta. Nu ville de höja målsättningen ytterligare och arbeta med synlighet och tillit inom målgruppen, även genom externa samarbeten.

När analysen genomfördes hade företaget redan börjat rikta in sig på externa samarbeten. Detta medförde möjligheten att peka ut en extern talesperson som medier ofta vände sig till i frågor om hållbar matproduktion och som därför var särskilt relevant för företagets målsättning. En snabb efterforskning visade att talespersonens följare på sociala medier stämde bra överens med företagets målgrupp.

Företaget beslutade sig därför för att etablera en strategisk relation med talespersonen och påbörja ett samarbeta kring innehåll. För att utvärdera effekten av samarbetet började de kontinuerligt mäta omnämnanden relaterade till både personen och de teman som de gemensamt valt att kommunicera.

Mål: Etablera ett samarbete med en trovärdig talesperson/influencer och på så sätt öka synlighet och tillit i den gemensamma målgruppen.

KPI: Antal omnämnanden av talespersonen och företaget i relation till utvalda teman.

Mängden omnämnanden som utvalda influencers fått under årets första sex månader. Analysen visar att Influenser 6 fått allra flest omnämnanden, och därmed utmärker sig som en bra kandidat för ett samarbete.

Välj rätt kanaler

Som en del av satsningen på att bli ”den hållbara aktören på marknaden”, ville företaget använda sig av medier (det vill säga PR) för att nå ut med sina nya budskap om hållbarhet. De hade redan erfarenhet av att skriva pressmeddelanden, men när de väl lyckades få ut sitt budskap i media resulterade det sällan i ett särskilt stort genomslag.

Med hjälp av medieanalys fick de insikter om vilka medier som la mest fokus på temat mat och hållbarhet. Det är troligt att de medier som skriver mycket om ett visst tema har läsare som är intresserade av just det temat – och att läsarna därmed är mer mottagliga för den typen av nyheter och budskap.

Analysen visade att de medier som företaget tidigare vänt sig till inte var tillräckligt framgångsrika förmedlare av den gröna omställningen. Därför valde kommunikationsavdelningen att skifta fokus och började kontakta nya journalister. Samtidigt började de mäta hur stor andel av deras omnämnanden som handlade om hållbarhet, och hur stor andel som handlade om andra teman som företaget kopplades till.

Mål: Få mer ut av PR-arbetet och stärka positionen som ”den hållbara aktören”.

KPI: Andel mediala omnämnanden av företaget kopplade till hållbarhet respektive andra ämnen företagets nämns i relation till. 

Dokumentera och utvärdera utvecklingen

En analys av Share of Voice bör enligt mig handla om mer än bara en siffra för antalet omnämnanden.

Share of Voice-mätningen bör ge er en bild av hur antalet omnämnanden (både i redaktionella och sociala medier) samverkar med målgruppens intresse för och attityd till ert varumärke – och konkurrenternas. Om det används på rätt sätt kan er Share of Voice-mätning ge en mycket god förståelse av verksamhetens utmaningar och styrkor gällande kommunikation samtidigt som den leder till bättre resultat.

För att nå dit bör du mäta utvecklingen. I takt med att ni initierar nya aktiviteter kommer även bilden av marknaden att förändras. Därför ska inte bara varje kampanj och aktivitet (vilket ni kanske redan gör) mätas, utan också helheten – hela mediebilden.

Jag rekommenderar att man utför en Share of Voice analys minst en gång om året, och att man därefter utvärderar om arbetet fungerar så som det är tänkt.

Det kan nämligen bli så att er strategi resulterar i att ni lyckas ta marknadsandelar från er konkurrent, och då kommer ni antagligen att vilja dokumentera era insatser. Och om konkurrenten sedan svarar med egna aktiviteter och insatser, så vill ni förmodligen bevaka det också.

Kanske har det dykt upp en ny, stark influencer under det senaste året, som ni inte tidigare har känt till. Eller kanske har en tidigare irrelevant mediekanal börjat satsa mer på det tema som ni vill associeras med, och på så sätt blivit viktig för er verksamhet.

Alla dessa faktorer kommer du troligtvis inte att märka, eller i varje fall inte dokumentera, förrän du börjar mäta.

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig.

Ladda ner PDF

Fyll i formuläret och du är redo att ladda ner det här blogginlägget som en PDF.

Ladda ner vår e-bok

Mediebevakning
- vägen till insikt